Pakalpojumi

 

Mūsu uzņēmums sniedz sekojošus pakalpojumus:

Visa veida īpašuma novērtēšana kredīta saņemšanai un darījumiem

Eiroeksperts veic visa veida īpašuma novērtēšanu:

Nekustamais īpašums:

 • dzīvoklis
 • nedzīvojamās telpas
 • individuālās apbūves gabals
 • dzīvojamā māja
 • īres māja, biroja u.c. komercēka
 • komercapbūves zemesgabals
 • lauksaimniecības un/vai meža zeme
 • rūpnieciskās apbūves objekts
 • u.c. nekustamā īpašuma objekti

Kustamā īpašuma:

 • transportlīdzeklis (autotransports, kuģis, lidmašīna)
 • biroja aprīkojums
 • tehnoloģiskā iekārta un aprīkojums
 • antikvārs priekšmets
 • u.c. kustamā manta

Bizness (uzņēmējdarbība):

 • viss bizness pilnībā vai tā daļa (akcija, kapitāla daļa)
 • attīstības projekts, rūpnīca, ražošana, veikals, uzņēmums u.c.

Nemateriālie aktīvi:

 • koncesija, patents, licence
 • tiesības lietot tirdzniecības zīmi
 • programmnodrošinājums u.c.

Mēs sniedzam novērtēšanas pakalpojumus jebkuram mērķim:

 • kredīta saņemšanai;
 • finanšu uzskaites vajadzībām;
 • darījumiem;
 • tiesvedībai Latvijā vai ārpus tās robežām;
 • mantojumam;
 • mantiskajam ieguldījumam uzņēmuma pamatkapitālā
 • u.c. mērķiem.

EIROEKSPERTS sadarbojas ar sekojošām kredītiestādēm (šīs kredītiestādes pieņem EIROEKSPERTA veiktos vērtējumus):

EIROEKSPERTS ir Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas asociētais biedrs un vērtēšanas darbus veic saskaņā ar LVS Īpašumu vērtēšanas standartiem, Eiropas un starptautiskiem vērtēšanas standartiem.

Mantiskā ieguldījuma novērtēšana

EIROEKSPERTS ir iekļauts LR Uzņēmumu reģistra apstiprinātajā mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā visās vērtēšanas kategorijās.

EIROEKSPERTAM ir tiesības veikt visa veida ieguldījumu:

 • nekustamā īpašuma
 • tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma
 • transportlīdzekļu
 • lauksaimniecības tehnikas
 • intelektuālā īpašuma
 • uzņēmuma darbības (biznesa)
 • mežu
 • antikvāro, mākslas priekšmetu novērtēšanu saskaņā ar Komerclikuma prasībām.

Komerclikums nosaka, ka mantisko ieguldījumu novērtēšanu jāveic akciju sabiedrībām, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kā arī kooperatīvajām sabiedrībām.

Akciju sabiedrībām mantisko ieguldījumu novērtēšanu var veikt tikai eksperts, kurš iekļauts Uzņēmumu reģistra apstiprinātajā ekspertu sarakstā.

Attiecībā uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību Komerclikums paredz izņēmumu, kad mantisko ieguldījumu novērtēšanu var veikt arī paši dibinātāji (dalībnieki pamatkapitāla palielināšanas gadījumā), t.i., ja mantisko ieguldījumu kopējā vērtība nepārsniedz 5700 eiro un mantiskie ieguldījumi kopā ir mazāk par pusi no sabiedrības pamatkapitāla. Pārējos gadījumos sabiedrībām ar ierobežotu atbildību mantisko ieguldījumu novērtēšanu var veikt tikai eksperts, kas ir iekļauts Uzņēmumu reģistra apstiprinātajā ekspertu sarakstā.

Due diligence analīzes

Mūsu uzņēmums piedāvā padziļinātās izpētes (angliski - due dilligence analīzes) pakalpojumus, veicot juridisko, finansu un tehnisko due dilligence analīzi. Due dilligence atšķiras no klasiskas novērtēšanas ar to, ka tiek veikta pienācīga un objektīva īpašuma izpēte pieprasītajā sfērā, bet netiek noteikta īpašuma vērtība.

Tehniskā due dilligence analīze var ietvert īpašuma tehniskā stāvokļa (patreizējā stāvokļa) noteikšanu, objekta faktiskā stāvokļa atbilstības celtniecības projektam izvērtējumu, nepieciešamā ieguldījuma apmēra objekta atjaunošanai, uzlabošanai aprēķinu utt.

Finansu due dilligence analīze ietver īpašuma ekonomisko rādītāju analīzi – ieņēmumu, izmaksu, rentabilitātes analīzi.

Juridiskā due dilligence parasti ietver īpašumtiesību dokumentu, nomas līgumu u.c. ar īpašumu saistītu juridisku dokumentu analīzi.